طراحی موتور گیرکس بهران B.L 5004 به گونه ای می باشد که به حداقل سرویس و نگهداری نیاز داشته باشد. برای طول عمر بیشتر وپیشگیری از خرابی های احتمالی بازرسی های مستمروانجام سرویس های ذیل ضروری می باشد.

سرویس های ماهیانه :

توجه:

سرویس های دوره ای:

سرویس های سه ماهه :

سرویس های سالانه :