1393-11-9
سمینار

نخستین سمینار آموزشی گیرلس و آسانسورهای روم لس با حمایت مالی شرکت آسانسور و پله برقی بهران برگزار گردید.