طراحی و ساخت دستگاه تست کامب پلیت پله برقی توسط شرکت آسانسوروپله برقی بهران

طراحی تخصصی دستگاه تست کامب پلیت پله برقی در آزمایشگاههای آسانسور و پله برقی گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، توسط مهندسین غیور ایرانی

عموماً پله برقی ها در قسمت هاي مختلف خود، داراي سیستمهاي ایمنی گونـاگون متشـکل از سنسـورها و میکروسوئیچ هایی هستند که درصورت بروز اختلال در عملکرد نرمال پله برقی، حرکت را متوقف کـرده و از خطرات و اتفاقات ناگوار بعدي جلوگیري می نمایند. یکی از این سیستمها، مکانیزم ایمنی کامب پلیت پله برقی است که داراي اهمیت بسیار زیادي نیز می باشد.

وظیفه این سیستم متوقف کردن پله برقی درصورت برخورد یک شیء خارجی و یا استپ هاي پله برقـی بـه شانه ای نصب شده در جلوي کامب پلیت و وارد شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن، می باشد.

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در سال 1399 موفق به طراحی و نصب اولین کامب پلیت ساخت

داخل با مکانیزم ایمنی دو جهته بر روي پله برقی هاي سخت کار خود شد. این سیستم قادر به حس کردن حرکت کامب پلیت در دو جهت افقی و عمودی (دوران حول انهتاي کامب پلیت)بوده و درصورت وارد  شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن در هر یک از این جهات، پله برقی را متوقف می کند.

 براي اطمینان از عملکرد صحیح مکانیزم دستگاه های طراحی شده ، ابتدا مدلهاي کامپیوتري دقیق آماده شد و سپس تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی بر روي آن صورت گرفت .

بعد از انجام تحلیل هاي کامپیوتري و نهایی شدن طرح، دستگاه تست عملی کامب پلیت براي اولین بار در کشور، بصورت اختصاصی توسط مهندسین گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران طراحی و ساخته شد . این دستگاه که با مقیاس 1:1 نسبت به سازه پله برقی و محل نصب کامب پلیت بر روي آن ساخته شده، عملکرد کامب پلیت را بصورت واقعی شبیه سازي می کند. در این شبیه سازي با استفاده از دو جک پنوماتیکی در دو جهت افقی و عمودي به کامب پلیت نیروي فشاري وارد شده و اندازه نیروي هاي عملکردي دقیق که در جلوي جک ها نصب شده اند، ثبت می گردد و نهایتاً  مکانیزم توسط دو نیروسنج فشاري بصورت خروجی بر روي نمایشگر دیجیتالی دستگاه نشان داده می شود.

شرکت آسانسور و پله برقی بهران

 

دستگاه کامب پلیت