طراحی تخصصی 2دستگاه مهم تست و تحلیل ، در آزمایشگاههای آسانسور و پله برقی توسط مهندسین غیور بهران

برای اولین بار در تاریخ سرزمینمان ، طراحی و ساخت دستگاه های دینومومتری جهت تست موتورگیربکس و نیز دستگاه تست کامب پلیت پله برقی ، توسط تیم فنی و متخصص گروه صنعتی بهران انجام و مورد تایید سازمان های مربوطه قرار گرفت . در این پروژه عظیم که با برنامه ریزی ، طراحی های اولیه ، استفاده از نرم افزارهای پیشرفته تست و اجرای پروژه همراه بود ، موجب شد برای اولین بار مهندسین ایرانی این دو دستگاه مهم را تولید و مورد استفاده قرار دهند.

  1. طراحی و ساخت دستگاه دینامومتری :

دستگاه تست دینامومتری:

از این تجهیز، جهت اندازه گیری پارامترهای مربوط به انواع موتورگیربکس های آسانسور و پله برقی و موتور گیرلس، از جمله اندازه گیری راندمان موتور، استفاده می گردد. این دستگاه توسط ترکمتر کالیبره میزان نیروی گشتاوری وارده به موتور گیربکس مورد تست را اندازه گیری نموده و با استفاده از سنسورها و نرم افزار PLC ، مقادیر مورد نیاز را با دقت بالا اندازه گیری کرده و گزارش می دهد

2. طراحی و ساخت دستگاه تست کامب پلیت پله برقی :

عموماً پله برقی ها در قسمت هاي مختلف خود، داراي سیستمهاي ایمنی گونـاگون متشـکل از سنسـورها و میکروسوئیچ هایی هستند که درصورت بروز اختلال در عملکرد نرمال پله برقی، حرکت را متوقف کـرده و از خطرات و اتفاقات ناگوار بعدي جلوگیري می نمایند. یکی از این سیستمها، مکانیزم ایمنی کامب پلیت پله برقی است که داراي اهمیت بسیار زیادي نیز می باشد. وظیفه این سیستم متوقف کردن پله برقی درصورت برخورد یک شیء خارجی و یا استپ هاي پله برقـی بـه شانه ای نصب شده در جلوي کامب پلیت و وارد شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن، می باشد

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در سال 1399 موفق به طراحی و نصب اولین کامب پلیت ساخت داخل  خود شد. این سیستم قادر به حس ۱ داخل با مکانیزم ایمنی دو جهته بر روي پله برقی هاي سخت کار کردن حرکت کامب پلیت در دو جهت افقی و عمودي(دوران حول انهتاي کامب پلیت) بوده و درصورت وارد شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن در هر یک از این جهات، پله برقی را متوقف می کند.

براي اطمینان از عملکرد صحیح مکانیزم، ابتدا مدلهاي کامپیوتري دقیق آماده شد و سپس تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی بر روي آن صورت گرفت

بعد از انجام تحلیل هاي کامپیوتري و نهایی شدن طرح، دستگاه تست عملی کامب پلیت براي اولین بار در کشور، بصورت اختصاصی در شرکت بهران طراحی و ساخته شد  این دستگاه که با مقیاس 1:1 نسبت به سازه پله برقی و محل نصب کامب پلیت بر روي آن ساخته شده، عملکرد کامب پلیت را بصورت واقعی شبیه سازي می کند. در این شبیه سازي با استفاده از دو جک پنوماتیکی در دو جهت افقی و عمودي به کامب پلیت نیروي فشاري وارد شده و اندازه نیروي هاي عملکردي دقیق که در جلوي جک ها نصب شده اند، ثبت می گردد و نهایتاً ۱ مکانیزم توسط دو نیروسنج فشاري بصورت خروجی بر روي نمایشگر دیجیتالی دستگاه نشان داده می شود.

شرکت آسانسور و پله برقی بهران