خط 7 مترو طهران

خط 7 مترو طهران

نام پروژه
خط 7 مترو طهران
زمان پروژه
موضوع پروژه
مصعد
موقعیت پروژه
خط 7 مترو
تعداد آسانسور
49 جهاز
سرعت
1.6متر في الثانية
ظرفیت
16 الفرد