گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

Parliament

Parliament

 

نام پروژه
Parliament
زمان پروژه
موضوع پروژه
Elevator
مدت زمان اجرا
موقعیت پروژه
Tehran
تعداد آسانسور
تعداد پله برقی