گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

Tabriz Metro

Tabriz Metro

نام پروژه
Tabriz Metro
زمان پروژه
موضوع پروژه
ٍEscalator
مدت زمان
موقعیت پروژه
تعداد پله برقی