Tehran-Mashhad railway

Tehran-Mashhad railway

نام پروژه
rail
زمان پروژه
August 2016
موضوع پروژه
Escalator
موقعیت پروژه
Tehran-Mashhad
تعداد پله برقی
38 devices
نوع پله برقی
heavy duty