دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی تهران سالن35

گروه صنعتی بهران مقدم شما را در سالن 35 گرامی می دارد

نازنین نوروزی پسند

مسئول برگزاري و پیگیري امور نمایشگاه

سارا فردائی

کارشناس فنی بهران آسانبر

امین حمیدی

کارشناس فنی بهران آسانبر

پدرام صفاری

کارشناس فنی بهران آسانبر

محمد علی غفاری

محمد علی غفاری

کارشناس فنی بهران آسانبر

عبدالرضا کبریایی

کارشناس فنی بهران آسانبر

یوسف موسی پور

کارشناس فنی بهران آسانبر

وهرز مردانی

کارشناس فنی بهران آسانبر

مرجانه ابراهیمی

کارشناس فروش بهران آسانبر

شیما داوددی

کارشناس فروش بهران آسانبر

آیه رحیمی

کارشناس فروش بهران آسانبر

فاطمه عموری

کارشناس فروش بهران آسانبر

ملیحه فراهانی

کارشناس فروش بهران آسانبر

سارا پرش گلی

کارشناس فروش بهران آسانبر

سارا مرادیان

کارشناس فروش بهران آسانبر

سمانه برودتی

مسئول اینستاگرام بهران آسانبر

علیرضا کریمی عصر

مسئول فیلم برداری بهران آسانبر

الهه کردیان

مهسا کردیان

الهه کردیان