درباره بهران

گروه صـنعتی بـــهران نتیجــه بیـش از دو دهــه تلاش و کوشـش جمعــی از مــــدیران و مــتخصصان ایرانی است . این مــجموعه در طول فعالیت صنعتی خود نقش پررنگی را در پیشرفت و گسترش صنعت آســـانسور و پله برقی در ایران ایفا کرده است . تلاش های صـــورت گرفته از سوی گروه صنعتی بهران آنچنان تاثیرگذار بوده که بسیاری از مــراکز آکادمیک ، سـازمان هایی همچــون استاندارد ، شــرکت های خارجی و داخلی ، از بهـــران به عنوان افتخاری ملی برای ایران یاد می کنند . اصل "کیفیت" اولین ، مهمترین و اساسی ترین مقوله ای است که گروه صنعتی بهران آن را در تولیدات و حتی در فعالیت های وارداتی خود لحاظ می کنـد . گروه صنعتی بــهــران همچنیــن بر این باور اســت که "رضایتمنــدی" بزرگتـــرین پاداشــی است که مشتــریان می توانند به یک بنگاه تجاری هدیه کنند و دســتیابی به این مـــهم بدون در نظر گرفتن اصل کیفیت و ارائه خدمات پس از فروشِ گسترده ، میسر نیست .

نمایندگی های انحصاری و رسمی