شرکت آسانسور و پله برقی بهران موفق به دریافت لوح تقدیر بعنوان واحد صنعتی نمونه از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال حماسه

سیاسی،حماسه اقتصادی گردید.