ديدار رسمي مدير عامل شركت دت وايلر سوئيس با هيت مديره شركت بهران و بررسي راه كارهاي مقابله با كابلهاي تقلبي موجود دربازار