خریداری بیست و پنج هزار  متر زمین جهت تولید ریل های آسانسور در سایزهای استاندارد،قفل،درب های اتوماتیک  و توسعه و تولید موتورگیربکس های بهران در شهرک صنعتی پرند .