برج آسمان بابلسر

پروژه برج آسمان واقع در منطقه نخست وزیری بابلسر میباشد.

شرکت بهران با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز و به کارگیری نیروی متخصص اجرای پروژه آسانسور برج آسمان بابلسر را به عهده دارد.

نام پروژه
برج آسمان بابسر
زمان پروژه
موضوع پروژه
آسانسور
مدت زمان اجرا