برج تجارت جهانی تبریز

برج تجارت جهانی تبریز

پروژه 17 دستگاه آسانسور جهت برج تجارت جهانی تبریز .

مرکز تجارت جهانی تبریز نخستین مرکز تجاری جهانی در آذربایجان است که در شهرک ولیعصر تبریز واقع شده است . ساختمان این مجموعه شامل 37 طبقه و دارای ارتفاع 152 متر بلندترین برج تجاری ، خدماتی ، گردشگری کشور است .

شرکت بهران ،در مجموعه برج تجارت جهانی تبریز تعدا 17 دستگاه آسانسور را به طور کامل نصب نموده است .

 

نام پروژه
برج تجارت جهانی تبریز
زمان پروژ
سال 95
موضوع پروژه
پله
مدت زمان اجرا
5 ماه