گروه صنعتی بهران آسانبر

فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی

نام پروژه
فرودگاه بین المللی امام خمینی
زمان پروژه
موضوع پروژه
شیب راه ، آسانسور
مدت زمان اجرا
موقعیت پروژه
تعداد آساسنور
تعداد پله برقی