گروه صنعتی بهران آسانبر

قطار شهری تبریز

نام پروژه
قطار شهری تبریز
زمان پروژه
اردیبهشت 1399
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تبریز
تعداد پله برقی
170 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار