گروه صنعتی بهران آسانبر

مترو تهران

نام پروژه
مترو تهرلن
زمان پروژه
تیرماه سال 1399
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
خطوط 6 و 7 مترو تهران
تعداد پله برقی
208 دستگاه
نوع پله برقی
سخت کار