اینورتر زیلابگ Zetadyn 3BF 032 به همراه مقاومت ترمز BR25 و فیلتر رادیویی FEF040وLINE Reactor ND32