اینورتر زیلابگ Zetadyn 3BF 023 به همراه مقاومت ترمز BR25 و فیلتر رادیویی FEF023وLINE Reactor ND23