شالتر خالی NF نوع یک بهران

توضیحات

شالتر ها جز قطعات سیستم ایمنی آسانسور محسوب میشود که مانع از برخورد کابین به کف چاهک یا سقف چاه آسانسور میشود.

به طور کلی شالترها به 2 گروه تقسیم میشوند : 1- شالتر عقربه ای یا پروانه ای    2-شالتر  غلطکی (NF)

کالای انتخابی جز شالترهای غلطکی میباشد.

اطلاعات بیشتر

نوع

کاربرد

جلوگیری از برخورد کابین با کف و سقف