پاراشوت با P+Q=1435-1648 تا سرعت 2 متر بر ثانیه با هوزینگ ریل T90 مدل G07 ویتور اتریش