گروه صنعتی بهران آسانبر

دموی پروژه ها

منتخب پروژه های آسانسور بهران آسانبر

مترو خط ۷ تهران
۲۷۶ دستگاه پله برقی
خطوط مترو تهران
مترو تبریز گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۸۳ دستگاه پله برقی
قطار شهری تبریز
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در راه آهن تهران مشهد
۳۶ دستگاه پله برقی
راه آهن تهران - مشهد
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران