گروه صنعتی بهران آسانبر

دموی پروژه ها

منتخب پروژه های آسانسور بهران آسانبر

مترو خط ۷ تهران
۲۷۶ دستگاه پله برقی
خطوط مترو تهران
۸۳ دستگاه پله برقی
قطار شهری تبریز
آسانسورهای بهران آسانبر در راه آهن تهران مشهد
۳۶ دستگاه پله برقی
راه آهن تهران - مشهد
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران
آسانسورهای بهران آسانبر در افق اکباتان
۳۷ دستگاه آسانسور
مجتمع افق اکباتان
آسانسور مجلس شورای اسلامی
۱۰ دستگاه آسانسور
مجلس شورای اسلامی
مترو تهران
۱۲۷ دستگاه آسانسور
خطوط مترو تهران