گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران [ سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران ]

سوابق کاری گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

سوابق کاری پله برقی گروه صنعتی بهران

قطار شهری تبریز

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در اردیبهشت ماه سال 1399 ، 170 دستگاه پله برقی سخت کار در قطار شهری تبریز واقع در شهر تبریز نصب و راه اندازی کرده است

اطلاعات بیشتر

مترو تهران

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در تیر سال 1399 ، 208 دستگاه پله برقی سخت کار در مترو واقع در شهر تهران نصب و راه اندازی کرده است.

اطلاعات بیشتر

آلین سنتر خلیج

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 8 دستگاه پله برقی سخت کار در آلین سنتر خلیج واقع در شهر تهران تولید و راه اندازی کرده است.

اطلاعات بیشتر

مجتمع آتریوم

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 6 دستگاه پله برقی سخت کار در مجتمع آتریوم واقع در شهر تهران نصب و راه اندازی کرده است.

اطلاعات بیشتر

مجتمع لارا

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 6 دستگاه پله برقی سخت کار درمجتمع لارا واقع در شهر تبریز تولید و راه اندازی کرده است.

اطلاعات بیشتر