گروه صنعتی بهران آسانبر

بهره برداری از ۳۰ دستگاه پله برقی بهران

بهران به سهم خود در آبادانی ایران سهیم می شود .

بهره برداری از ۳۰ دستگاه پله برقی سخت کار در ایستگاه آهنگ ، اشرفی اصفهانی و تربیت معلم خط ۶ و ۷ مترو تهران به دستور رئیس جمهور محترم جناب آقا روحانی

پروژه مترو تهران ایستگاه اشرفی اصفهانی بهران آسانبر