فرم های گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

مسابقه طراحی پل های عابر پیاده سطح شهر تهران

در حال تحصیل / آخرین مدرک

سازمان زیباسازی شهرداری تهران | گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران |مسابقه طراحی معماری کاور پل های عابر شهر تهران
دانشگاه تهران | گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران | مسابقه طراحی معماری کاور پل های عابر شهر تهران
دانشگاه علم و صنعت | گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران | مسابقه طراحی معماری کاور پل های عابر شهر تهران
لوگوی بهران
نظام مهندسی استان تهران | گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
دانشگاه معماری و هنر پارس| مسابقه طراحی معماری کاور پل های عابر شهر تهران