مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

 

نام پروژه
مجلس شورای اسلامی
زمان پروژه
موضوع پروژه
آسانسور
مدت زمان اجرا
موقعیت پروژه
تهران- بهارستان
تعدد آسانسور
تعداد پبه برقی