گروه صنعتی بهران آسانبر

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی Heavy-Duty از نوع Outside در افتتاح پارکینگ طبقاتی پایانه زیر سطحی آزادی ( مشهد )

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پله برقی سخت کار