حضور پر افتخار شرکت آسانسور و پله برقی بھران ، درھمایش بزرگ ماھنامه تجارت طلایی