گروه صنعتی بهران آسانبر

درخواست خدمات پس از فروش

این قسمت توسط مشتری کامل می گردد

توجه : پذیرش سفارش و اعلام زمان تحویل قطعه، منوط به تایید پیش فاکتور، واریز کامل مبلغ اعلام شده و ارائه سند واریزی می باشد.
توجه : پذیرش سفارش و اعلام زمان تحویل قطعه، منوط به تایید پیش فاکتور، واریز کامل مبلغ اعلام شده و ارائه سند واریزی می باشد.